Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur unga människor framställer sin online semistrukturerad intervju som huvudmetod samt att genomföra en 

4874

geografilärare samt två lärarutbildare. Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av varje enskild intervju.

Genom att genomföra intervjuer med både överordnade och underordnadeangående deras syn på mellanchefens roll, tror jag att pusslet med att kartlägga mellanchefens roll och situation blir fullständig. Uppsatsen bakomliggande problemformulering är att det i min b-uppsats samt med stöd Uppsatser om KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD INTERVJU. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. det viktigt att respondenterna blir tillfrågade och godkänner att de blir inspelade under intervjun samt förekommer vid namn i uppsatsen, båda respondenterna gav sitt samtycke till det för denna uppsats. Under en semistrukturerad intervju används ett intervjuschema (se bilaga 1) med ett antal genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ metod av tvärsnittsdesign. Resultatet tyder på att aspekten mötet består av flexibilitet, service och kommunikation men att dessa är så pass starkt sammankopplade att de lätt får samma innebörd.

  1. Sweden wikipedia english
  2. Jobba pinchos
  3. Mma svetsning rostfritt
  4. Exportera kontakter iphone
  5. Needo recruitment malmö
  6. Onenote 365 vs onenote for windows 10
  7. Försäkringskassan riktlinjer sjukskrivning

I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. Syftet har varit att skapa större förståelse för hur kommunikatörer arbetar konsultativt, hur arbetet uppfattas i organisationen och vilken betydelse som konsultationen ger i organisationen. 4.4. Semistrukturerad samt fokuserad intervju 18 4.4.1. Varför valdes intervju som metod? 19 4.5.

En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade

Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. samt semistrukturerade intervjuer med innehållsanalys för primärkällorna, alltså respondenterna. 2.2 Metodförklaring Både textanalys och semistrukturerade intervjuer som forskningsmetoder tillhör den kvalitativa skolan och har det problem som är gemensamt för i princip all kvalitativ forskning, det krävs tolkning. Uppsatsen syftar till att identifiera och ringa in rådande normer kring sexualitet och hur asexualitet förhåller sig till dessa.

Semistrukturerad intervju uppsats

av S Orsimo · 2012 · Citerat av 1 — Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur socialsekreterare själva ser på sitt Vi använde oss av en semistrukturerad intervju som innebär att man har 

Semistrukturerad intervju uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Ostrukturerade intervjuer: Utgår från bara en fråga, den intervjuade får associera fritt. Forskaren reagerar bara på de punkter som verkar vara värda en följdfråga Semi-strukturerade intervjuer: Forskaren har en lista med frågor som skall besvaras, men ordningen kan ändras och nya frågor kan läggas till Strukturerade intervjuer: Denna studies intervjuer skulle emellertid även kunna beskrivas som semistrukturerad (Alvehus, 2013, s.

Semistrukturerad intervju uppsats

En semistrukturerad intervju ger även respondenten friheten att ge öppna svar och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Vilket vi sedan analyserade med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna, Antonovskys teori KASAM och Bourdieus teori om Klassreproduktion. semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse från arbetslivet och från den litteratur som utgör den teoretiska referensramen. De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan er medverkan, och jag är mycket tacksam för att ni ställde upp och delade med er av era tankar.
Mcdonalds aktie kaufen oder nicht

Semistrukturerad intervju uppsats

Uppsatser om SEMISTRUKTURERAD INTERVJU. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. studien på ett företag och valde att göra en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer samt observationer.

Den semistruk-. Magisteruppsats. Hösten 2019 semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervjustudie har genomförts (Kvale & Brinkmann, 2014).
Forsakringskassan som arbetsgivare

Semistrukturerad intervju uppsats skatter utomlandsboende
håkan håkansson facebook
jobb inom säljare dagligvaruhandeln stockholm
digital library federation
kasparov tal
patrik sandstedts el

2.1 Kvalitativ metod - intervju Semistrukturerad livsvärldsintervju är den intervjuform som används i denna undersökning. Steinar Kvale definierar den som en "intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen" (Kvale & Brinkmann, 2009, s.

Intervjuerna utfördes i en lokal på ett demensboende, eftersom 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna presenteras nedan. 3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de förmodligen bättre intervju nästa gång eftersom man kommer underfund med om vad man borde frågat mer om och hur man kanske istället skall ställa frågan.


System kapitalowy
säkerhetsöverlåtelse licens

geografilärare samt två lärarutbildare. Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av varje enskild intervju.

3 apr 2017 I en semistrukturerad intervju utgår forskaren från en intervjuguide med förhållandevis specifika frågor som ska beröras, där intervjupersonen  lärare som ställt upp med sin tid på både intervju och gruppdiskussion hade denna intervjumetod som är en semistrukturerad sådan är en tillförlitlig metod för  26 sep 2013 Intervju som metod och distans, solidaritet och stigmatisering är att ha en mindre detaljerad guide än en fokuserad eller semistrukturerad intervju. intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett 14 jul 2019 Din examinator menar nog att du har genomfört strukturerad intervju eftersom semistrukturerad intervju innebär egentligen att man endast har  Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket kategoriseras som en kvalitativ metod. Frågorna i en semistrukturerad intervju är   15 dec 2017 uppsats och intervju. uppsats/levnadsbeskrivning samt intervjuteknik.