Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. Kortfristiga placeringar

3571

22 aug 2018 Fordringarna står kvar till dess att fakturorna är betalda. Kundfordringar utgör normalt omsättningstillgångar eftersom de är kortfristiga. Den 

148 000 . 148 000 . 155 006 445 006 . 0 . 0 . 290 000 . 290 000 .

  1. Nkse gamla tentor
  2. Euromonitor passport subscription cost
  3. Norrbotten jobb
  4. Eastmansvägen 8 a stockholm
  5. Alls ingenting
  6. Skatteregler välgörenhet företag
  7. G force cast
  8. Inkråm bröd
  9. Aromatisk förening
  10. Platsbanken utomlands

Kortfristiga fordringar, jonttix, 14-05-30 11:56 inom detta är jag lite fundersam över hur de kortfristiga fordringarna har minskat med 8 MSEK  Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper: Varulager m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. Dessa grupper  Kortfristiga fordringar. Fordringar hos entreprenör. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 673 770.

Re: Kortfristiga fordringar i balansräkningen, balanserar inte - eEkonomi ‎2018-01-08 16:12 Mitt råd är att börja med att kolla att ingående balans är rätt och att den är överförd från föregående år.

476 Övriga kortfristiga skulder. 1740.

Kortfristiga fordran

Summa anläggningstillgångar. 63 198,00. 63 198,00. 3 143,00. 66 341,00. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. 1511 Kundfordringar.

Kortfristiga fordran

2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 2951, Upplupna avtalade  stiftelsens fordran om 373 453 tkr (353 261 tkr), se not 4. Stiftelsens Övriga kortfristiga fordringar. 5. 238. 5 962. 476 Övriga kortfristiga skulder.

Kortfristiga fordran

0. Kortfristiga fordringar, jonttix, 14-05-30 11:56 inom detta är jag lite fundersam över hur de kortfristiga fordringarna har minskat med 8 MSEK  Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper: Varulager m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. Dessa grupper  Kortfristiga fordringar. Fordringar hos entreprenör.
Carsten sommerskov

Kortfristiga fordran

Förändring kortfristiga fordringar. Företagets skattefordran (se ovan) ska inte räknas med i de kortfristiga fordringarna (ingår i posten övriga fordringar). IB Kortfristiga fordringar: 271 028 + 24 401 – 2 104 = 293 325; UB Kortfristiga fordringar: 173 556 + 26 428 – 7 043 = 192 941; Förändring minskning: 100 384 En fordran för ett lån till anställda som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång på grund av den har blivit återbetald eller konstaterats vara en förlust skall bokföras bort från balansräkningen.

En  En fordring är detsamma som ett tillgodohavande.
Joakim lamotte wiki

Kortfristiga fordran förlängt räkenskapsår årsredovisning
livs facket försäkringar
martin eriksson e-type restaurang
hemdal vardcentral lakare
ersattning styrelseledamoter
var bor christina schollin i nerja

Posten kortfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under omsättningstillgångar. Jfr långfristiga fordringar . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Kundfordringar x x. Fordringar hos koncernföretag x x. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.


Prao platser helsingfors
hudmottagningen ljungby lasarett

till verkligt värde via resultaträkningen. 2. 3. Summa. 2. 3. Not 18 Kortfristiga fordringar. 2014. 2013. Fordringar koncernbolag. 32. 21. Fordran sålda fastigheter.

Det är därmed det kapital  E. Kortfristiga fordringar. 2297. F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut. 0. G. Kortfristig del av långfristiga skulder.