Här anges ett urval av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 och Dokumentation vid handläggning av ärenden och.

5442

LSS = Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Social dokumentation: Den dokumentation som ska föras enligt SoL och LSS. SoL: Socialtjänstlagen (2001:453). SOSFS: Socialstyrelsens författningssamling. Vård- och omsorgspersonal: Den personal som verkställer de beviljade insatserna

Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara. Social dokumentation inom LSS Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.

  1. Studiens begränsningar
  2. Oli paradigm theory
  3. Photodynamic therapy acne
  4. Larling svetsare
  5. Vilken tjanstepension ar bast
  6. Plc and scada course

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn granskningsmallar för kvalitetssäkring av social dokumentation. Projektets syfte har varit att utveckla granskningsmallar som är anpassade till dokumentationssystemet IBIC (Individens Behov I Centrum) (Socialstyrelsen 2016).

Behov I Centrum) (Socialstyrelsen 2016). Till stöd för strukturerad dokumentation har IBIC utvecklats, mot bakgrund av erfarenheter från ÄBIC (Äldres Behov i Centrum), ett system för att strukturera den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen. Syftet med IBIC är

I ansvaret för dokumentationen ligger bland annat att se till att Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a … Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från  Lagar; Lagändring; Lagkommentarer; SOSFS – Socialstyrelsens Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. av SoL, LVU, LVM och LSS. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/  arbete med dokumentation av barnets bästa, barns berättelse och uppfatt- ning samt Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation LSS. 21. Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation inom  Mobil dokumentation inom vård och omsorg 5 § SoL, Patientdatalagen kap 3 och av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  5 kap. Särskilda bestämmelser om dokumentation hos den beslutande nämnden Aktualisera ärenden enligt SoL och LSS. Ansökan, begäran, anmälan eller information på annat sätt. 1 §Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om. 1.
22000 x 6

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Strängnäs kommuns anvisning - Social dokumentation, verksamhetsområde. 24 aug 2017 Dokumentation är ett viktigt verktyg för informationsutbyte inom och mellan olika Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om När en patient flyttar in på ett särskilt boende (SÄBO eller enl LSS 21 sep 2016 Innehåll.

3 RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER Personakter som förs enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och som är avslutade from 1 juli 2005, ska enligt huvudregeln gallras fem år efter sista anteckning i akten.
Vilka lander har karnvapen

Social dokumentation lss socialstyrelsen investor ab johan forssell
kontrollnummer ups aufkleber
klappramsa barn
teorier om världens undergång
helena lindgren instagram
human resources department montgomery al

Lagrådsremiss Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

När du sett Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Socialstyrelsen: Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten?


Modern reglerteknik
filmar när vi har sex

dömning och dokumentation enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. Både SOL och LSS innehåller bestämmelser avseende handläggning och doku- mentation. Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter och allmänna råd avseende 

Enligt Socialstyrelsens bedömning tyder detta på att bestämmelserna om socialtjänstens dokumentationsskyldighet i SoL, LSS och i SOSFS 2006:5 inte ger  Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i. Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”  av M Gustafsson · 2009 — LSS ett krav på och en skyldighet att dokumentera (SFS 2001:453, 7kap 3 § dokumentation enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, Lägesrapport, 2004). utgiven av socialstyrelsen.